Kinnitatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
juhataja 18.05.2011.a. käskkirjaga nr 1.1-8/76 

 

Narva linna koolide ja gümnaasiumide õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord

 

1. Üldsätted

1.1. Käesoleva korraga sätestatakse haridusalal toimuvates üritustes edukalt esinenud Narva linna koolide ja gümnaasiumide õpilaste ja nende juhendajate tunnustamine.

1.2. Haridusalal toimuvad üritused käesoleva korra tähenduses on linna, piirkonna, maakonna, vabariiklikul ja rahvusvahelisel tasemel korraldatud aineolümpiaadid, konkurssid, võistlused ja viktoriinid, mis on sätestatud Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haridusteenistuse ainemetoodilise ja õpilasürituste tegevuskavas igaks õppeaastaks.

1.3. Haridusalal toimuvate ürituste staatust sätestab selle ülesannete koostaja.

1.4. Tunnustamisele kuuluvad õpilased, kes edukalt esinesid käesoleva korra punktis 1.2. üritustes, ja nende juhendajad.

1.5. Eduka esinemise eest võib Narva linna põhikooli ja gümnaasiumide õpilasi tunnustada järgmiselt:
- tänukiri;
- auhind;
- rahaline preemia;
- linnapea vastuvõtt.

 

2. Tunnustamise liigendus

2.1. Tunnustamine tänukirjaga

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna tänukirjaga tunnustatakse õpilased, kes on saavutanud linna ja piirkonna tasemel korraldatud haridusalastes üritustes I koha, maakonna tasemel I-III koha, vabariiklikul tasemel I-X koha, edukalt esinenud linna nimel rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ja nende juhendajad.

2.2. Tunnustamine auhinnaga

Auhinnaga tunnustatakse õpilased, kes on saavutanud maakonna tasemel korraldatud haridusalastes üritustes I-III koha ja vabariiklikul tasemel I-X koha, ja nende juhendajad.

 2.3. Tunnustamine rahalise preemiaga

Õpilast, kes on edukalt esinenud linna nimel rahvusvahelistel aineolümpiaadidel tunnustatakse tänukirja ja auhinnaga ning määratakse vastavalt võimalustele rahaline preemia. Eespool määratletud tulemuste saavutamisel tunnustatakse õpilase juhendajat tänukirja ja auhinnaga.

2.4. Linnapea vastuvõtt

2.4.1. Linnapea vastuvõtule kutsutakse õpilased, kes on saavutanud vabariiklikul tasemel I-X koha, ja need, kes silmapaistvalt esinesid linna nimel rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, ning nende juhendajad.
2.4.2. Linnapea vastuvõtt toimub õppeaasta lõpus.

 

3. Tunnustamise otsus

3.1. Õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise otsustab Kultuuriosakonna käskkirjaga moodustatud komisjon.
3.2. Komisjoni pädevuses on tänukirjade, auhindade, rahaliste preemiate väljaandmisega seotud küsimused ning linnapea vastuvõtule kutsutud õpilaste ja nende juhendajate nimekirja kinnitamine.
3.3. Komisjon võib määrata erandjuhtumeid õpilaste tunnustamiseks.
3.4. Punktis 2.3. tunnustamise puhul määrab komisjon rahalise preemia suurust.

 

4. Rakendussätted

Narva linna koolide ja gümnaasiumide õpilaste ja nende juhendajate tunnustamise kord jõustub selle Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga kinnitamise kuupäevast.